ఈ రోజు నుంచే శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం, వివరాలు

కేరళలో బాగా తెలిసిన తీర్థయాత్ర గమ్యం శబరిమల. శబరిమల శ్రీ ధర్మ శాస్త దేవాలయం అన్ని శాస్త దేవాలయాలలో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది మరియు ప్రముఖమైనది.ఆలయంలో ఇవ్వబడిన ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటంటే, ప్రతి వ్యక్తి...